searchdb

1.1          מערכת היחסים של דיני הנזיקין עם דינים אחרים

אחד הדברים האופייניים לדיני נזיקין הוא שהם נמצאים בכל מקום ומשכך מופיעים גם בתחומים משפטיים אחרים. לדוג': כאשר אדם מבצע עבירה פלילית בדרך כלל נעשית גם פגיעה נזיקית; הפרה של זכויות חוקתיות מהוות עוולות נזיקיות; דיני החוזים ודיני הנזיקין כרוכים אחד בשני ופעם אף היו מהווים תחום משפטי מאוחד – "דיני חיובים"; קניין ונזיקין כרוכים אחד בשני באופן אינהרנטי. http://www.meidashoa.co.il

דיני הנזיקין נועדו להגן על כל מה שיש לי ולכן ישנה השפעה ומשמעויות נזיקיות גם בבעיות ומקרים החוסים תחת תחומים משפטיים אחרים.  ברגע שמישהו פגע במשהו ששייך לי, כל דבר, ישנו פוטנציאל לתביעה נזיקית.

1.2        דוגמאות לאינטרסים מוגנים

1.2.1       אינטרסים קלאסיים

שלמות הגוף / שלמות רכוש פיסי ורוחני: אלו היו האינטרסים המרכזיים בראשית של דיני החוזים (צווי המלך בבריטניה היוו את ההתחלה של דיני הנזיקין – פגיעה באינטרס של המלך). כך למעשה התפתחו דיני הנזיקין ממקרים קטנים שדרשו הגנה על גופו ורכושו של הפרט.

1.2.2      התרחבות של אינטרסים חדשים

בתוך פקודת הנזיקין – שלא השתנתה במשך שנים רבות – ישנה הרחבה והכנסה של אינטרסים חדשים ומודרניים המוצאים את דרכם פנימה דרך הפסיקה (כיוון שאת הפקודה עצמה כמסגרת קשה לשנות). כך נכנסו אינטרסים חדשים, מודרניים יותר, שבעבר לא חסו תחת דיני הנזיקין אלא רק בצילם של תחומי משפטים אחרים.

יחסי משפחה: בתחום זה פעלו בעבר רק דיני המשפחה והדין הפלילי. כיום אנו עדים להתפתחויות של הכרה באינטרסים מוגנים חדשים בתחום זה – רווחות חדשות שזוכות להגנה נזיקית – אלימות במשפחה (פעם הייתה פלילית בלבד),  סרבנות גט ובגידה (פעם היו נבחנים תחת דיני אישות בלבד).

אינטרסים בלתי מוחשיים: נזק נפשי / צער / בושה / כאב וסבל. אלו הם מקרים בהם תחומי משפט אחרים לא נתנו מענה. בעניין נזק נפשי למשל, עד לפני כמה שנים, גם דיני הנזיקין לא הכירו בכך שנזק כזה מקים עילת פיצויים. בשנים האחרונות, דיני הנזיקין נכנסים לתחומים אלו ונוצרות עוולות נזיקיות חדשות כתוצאה מפגיעה בהם. לדוג': החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים – המדינה לא הצליחה לאכוף את החוק הנ"ל והקנסות היו מגוחכים ולכן דיני הנזיקין גויסו למערכה –

Comments are closed.