pdf16

.א.ש.י.ר נ' פורום – בפסק הדין ישבו 7 שופטים, ועדיין לא בדיוק ברור מה היא דעת הרוב ומה היא דעת המיעוט. מדובר על שילוב של שני תיקים, בהם פגעו בקניין הרוחני של התובע – באחד חיקוי של אביזרי אמבטיה. היצרן שיווק קו מוצרי אמבטיה שהיו כנראה מאוד יפים, ומישהו אחר ראה אותם, וחיקה אותם. התיק השני – אלבומי תמונות שהיו להם סלילים, פעם זה היה מאוד חדשני. מישהו יצא עם זה לשוק, והנתבע בא וחיקה. השופט חשין – הציג את השאלה – האם רק מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת? או שמא הטרמפיסטים שהצטרפו במהלך הדרך, יאכלו ליהנות? כיוון שהזכויות לא היו רשומות (אף אחד לא רשם פטנט או סימן מסחרי), לא הייתה הגנה על אותו קניין רוחני נטען. שני התובעים – המפתחים טענו לדיני נזיקין, בהם יש הגנה של קניין רוחני – גניבת עין (זו הגנה שלא קיימת יותר) – ס' 59 לפקודת הנזיקין – ברגע שמישהו מחקה מוצרים שלי, ויש לי מוניטין, יש גם עילת תביעה בנזיקין. בפסק הדין נקבע כי לתובעים אין עילה מכוח דיני הקניין וגם לא מכוח דיני הנזיקין כיוון שהעילה מותנית בהוכחה בדבר קיומו של מוניטין כלשהוא, הוכחה שמישהו אכן ידע שהמוצרים הם שלך. אם לאף אחד לא היה אכפת של מי המוצרים, אין צורך להגן עליהם. בתיק הארוך הזה, כשלו שתי העילות, ובתור תחליף ביהמ"ש העליון קרא לעזרת דיני עשיית עושר וקבע שבמקרים האלו, עילת התביעה הנכונה שהתובע יכול לנסות להסתמך עליה, מקורה שם. כל שבעת השופטים הדגישו ברחל ביתך הקטנה, שכל העילות האלה שבמשפט הפרטי עליהן אנו מדברים, יכולות לחיות בו ביחד בו-זמנית. במשפט הפרטי ניתן לצבור עילות, אין הסדר שלילי – אם אין עילה מכוח דיני הקניין לא אומרים ללכת הביתה, אפשר להשתמש בכל אחת מהעילות ביחד או לחוד. http://www.meidashoa.co.il

לסיכום: ביהמ"ש בוחן את הדברים בראיה מערכתית. אם לא נמצאה עילה בענף משפטי אחד, ניתן אולי למצוא עילה חלופית בענף משפטי אחר. חשוב לזכור שאם לא מוצאים עילה בענף משפטי אחד, זה לא מייצר הסדר שלילי – ניתן עדיין למצוא עילה חלופית בענף משפטי אחר.

Comments are closed.