pdf15

 מתעוררת השאלה, האם דיני הנזיקין מייצרים סביבם הסדר שלילי? דהיינו, אם סיטואציה מסוימת לא נכנסת לדיני הנזיקין למרות שמקומה הטבעי שם, האם זה אומר שאין לנפגע סעד בכלל במשפט הפרטי? או שמא אפשר לחפש עילה במקום אחר? למשל, בדיני עשיית עושר. חשוב לזכור שכאשר דיני הנזיקין לא נותנים תשובה למצב מסוים שלכאורה מתאים לענף המדובר, בית המשפט יהיה מוכן לשקול קיומה של עילה מענף אחר. http://www.meidashoa.co.il

בשנים האחרונות, בנוסף לכך שדיני הנזיקין משתלטים על יותר ויותר תחומי חיים, הדבר קורה גם עם חוק עשיית עושר, שהולך ומתרחב. המשפט הפרטי מחפש לעצמו אפיקים של התרחבות. בתי המשפט רוצים לעזור, רוצים להפוך אינטרס לזכות משפטית ולרוב אין להם איך לעשות זאת. לכן הם עושים זאת במקרים בהם ניתן – למשל בנזיקין או עשיית עושר

Comments are closed.