pdf2

  1. ריבוי סוגי אחריות: כשהמחוקק רוצה להשיג מטרה מסוימת, להביא לידי מטרה מסוימת, הוא יכול להשיגה במגוון דרכים. לדוג': על מנת למנוע תאונות, אפשר לאסור על נהיגה, להטיל אחריות בכל מקרה שנגרם נזק – לא משנה אם הנהג היה רשלן או לא, להטיל אחריות רק אם הנהג היה רשלן. יש מגוון כלים, כשכל כלי מייצג סוג אחר של אחריות, באמצעותם המחוקק יכול להשיג את המטרות שהוא רוצה להשיג. כל אחד מסוגי האחריות שבאים לידי ביטוי בדיני נזיקין מייצג אינטרס אחר שהמחוקק רוצה להגן עליו. ברוב ענפי המשפט ישנו סוג מסוים של אחריות שמאפיין את אותו ענף משפטי. בדיני הנזיקין קיימים כיום ארבעה סוגים של אחריות החיים יחד בתוך דיני הנזיקין וכל אחד מהם תופס מעמד של בכורה במקרים אחרים.

הצורך בהגדרה נובע מהצורך בהחלת כללים נזיקיים. על אף המורכבות של תחום הנזיקין, ישנם כללים עקרוניים החלים על כל התנהגות שמייצרת חבות נזיקית ולכן חשוב לדעת מתי מדובר באחריות נזיקית או מתי מדובר באחריות שאינה נזיקית – בדיוק לשם כך יש צורך בהגדרה. http://www.meidashoa.co.il

מקרה מקס מוסלי – מקס מוזלי היה נאצי מוצהר וכך גם אביו. מקס היה גם משהו בכיר בתחום הפורמולה 1. למוסלי היו מנהגים מיוחדים. מסתבר שהוא וחבריו פיתחו תחביב של שימוש בזונות במסיבות חשק עם סממנים נאצים מובהקים בשעות הפנאי. לימים, אחד העיתונים האנגלים עלה על העניין ושילם לאחת הנערות על מנת שתתעד את המסיבה הזו. העיתון יצא בסדרת כתבות שסיפרה על תחביביו של מקס מוסלי. מוסלי מצידו לא אהב את הכתבות האלו ותבע תביעה נזיקית בגין פגיעה בפרטיות. התביעה הייתה לפיצויים עונשיים (לא רק עבור הנזק אלא גם כענישה על עצם ביצוע המעשה). בית הלורדים עסק בשאלה המשפטית: האם פגיעה בפרטיות מהווה חלק מדיני הנזיקין או עוולה אזרחית? ביהמ"ש קבע: שמדובר בדיני נזיקין ובחן את התביעה באמצעות כלים של דיני הנזיקין. לבסוף הוא קיבל פיצוי (אך לא פיצויים עונשיים).

Comments are closed.