pdf14

לסיכום: כשאנו מסתכלים על דיני החוזים, הם צופים פני עתיד. דיני נזיקין מסתכלים על מה שיש, ואומרים שברגע שלקחו ממני משהו, יש להחזירו. שתי העילות הן עילות מצטברות, כל אחת בודקת דברים שונים ואחריות שונה, ולכן ניתן לתבוע בגין שתיהן במצטבר. עליי לתבוע תמיד בכמה שיותר עילות העומדות לרשותי. יחד עם זאת, תמיד על אינטרס אחד מקבלים פיצוי אחד. אם נפגעו שני אינטרסים, מקבלים פיצוי על כל אינטרס בנפרד. כלומר, האינטרס מגדיר לי את העילה. אם יש עילה חוזית ועילה נזיקית, ששתיהן מגינות על אותו אינטרס, אקבל פיצוי אחד בלבד. http://www.meidashoa.co.il

1.1.1.1            דיני קניין ודיני הנזיקין

את נושא זה ניתן להדגים על ידי מקרה שי דרומי, שם נראה כיצד נוצרת הגנה משלימה. דיני הנזיקין מגינים על הקניין. אם מישהו יפלוש למקרקעין שלי בזמן שאני בחו"ל, גם דיני הקניין יתנו לי סעד, וגם דיני הנזיקין – אפשרות לפנות אותו למשל.

1.1.2       עילות חלופיות

1.1.2.1         דיני עשיית עושר, דיני קניין ודיני הנזיקין

אריאל מקדונלד נ' מקדונלדס – אריאל מקדונלד – שחקן כדורסל מפורסם ממכבי ת"א – חתם על חוזה פרסום עם ברגר קינג שנהנתה לעשות שימוש בשמו של מקדונלד לפרסומה. רשת מקדונלדס פחות אהבו את העניין ופרסמו ציטוט מתוך כתבה בה התראיין אריאל מקדונלד שנתיים קודם לכן, שם הוא אומר שהוא אוכל רק במקדונלדס. כתוצאה מכך בורגר קינג ביטלו את החוזה עם אריאל מקדונלד וביקשו את הכסף חזרה. איראל מקדונלד תבע את רשת מקדונלדס בתביעה נזיקית – תביעה לפי חוק הגנת הפרטיות 1981 – חוק מאוחר. החוק נותן לנו זכות בלעדיות על הקניין שלנו לפי מאפייני האישיות שלנו. ס'2(6) לחוק מגדיר פגיעה בפרטיות גם בשימוש בשמו של אדם לשם רווח. השופט ריבלין בהחלטה שקשה אולי להצדיקה, טוען שלאנשים מפורסמים יש פרטיות בהקשרים אחרים, אבל לא בהקשר של פרסומת מסחרית. לדידו, כיוון שאריאל מקדונלד הוא אישיות ציבורית, שבעבר נתן אישור לשימוש מסחרי באחד ממרכיבי האישיות שלו, אין לו כבר הגנה מכוח ס'2(6) שכן הוא ויתר על זכותו לפרטיות בהקשר של סעיף זה (לא בשאר המרכיבים – כמו ציטוט או פלישה לביתו למשל). מכאן ריבלין קובע כי אין לאריאל מקדונלד עילה בנזיקין כנגד מקדונלדס.

Comments are closed.