pdf12

1.1          שילוב ענפי המשפט הפרטי

1.1.1         עילות מצטברות

1.1.1.1           דיני חוזים ודיני הנזיקין

לדוג': מצב בו בעל מקצוע (עו"ד\ רו"ח וכד'), עימו התקשרנו בחוזה, מתרשל כלפינו באופן בו טיפל בבעיה מבחינה מקצועית (למשל מצב בו לא בדק אם יש הערת אזהרה על נכס וכתוצאה מכך נוצרה עסקה נוגדת). במצב כזה, ניתן לכאורה לתבוע גם מכוח דיני החוזים (בשל הפרת החוזה כלפינו – איש שמירה על האינטרסים שלנו בייצוג) וגם מכוח דיני הנזיקין (התרשלות במקום שבו יש אחריות מקצועית). http://www.meidashoa.co.il

מערכת היחסים בין עורך דין ללקוח היא מערכת חוזית. ברגע שמישהו הפר את מערכת היחסים החוזית בסטייה או התרשלות לגביה, ניתן לתבוע בגין הפרת החוזה. בנוסף, לצד הפרת החוזה, נוצרת גם זכות בנזיקין. התרשלות מקצועית של בעל מקצוע, במקרה זה עורך דין, מייצרת אחריות נזיקית. כיום, ניתן להגיש תביעה בעילות דומות. דהיינו, בדוגמא לעיל ניתן להגיש שתי תביעות נפרדות – האחת חוזית והשניה נזיקית – שתיהן בגין אותו אירוע וסיטואציה שנוצרה.

ייתכנו מקרים של חפיפה באינטרסים – דהיינו, אותו אינטרס יהיה מוגן גם לפי דיני החוזים וגם מכוח דיני הנזיקין – למשל אינטרס כלכלי. כששתי העילות עוסקות באותו נזק, בית המשפט יתלבט לפי איזה דין לפסוק אך אך לרוב לא ייכנס לדיון ו/או הכרעה בשאלה, אלא פשוט יפצה על הנזק שנגרם לפי האינטרסים שנפגעו. במקרה לעיל (הדוג' עם העו"ד), נפגע אינטרס אחד, ולכן שתי עילות התביעה ייצרו לי סכום אחד. דהיינו, סכום הפיצוי לא יחרוג מסכום הפיצוי עבור האינטרס שנפגע, גם אם יש יותר

Comments are closed.