pdf11

מהאמור לעיל עולה השאלה: מה מניע מחוקק להסדיר אחריות מסוימת על מקרה מסוים? למה לדוג' בתאונות דרכים הוחלט שמדובר באחריות מוחלטת? בעבר האחריות הייתה רשלנית ולא מוחלטת. באמצעות משטר אחריות מוחלטת מבקש המחוקק להשיג פיצוי מהיר לניזוק בצורה יעילה ע"י חסיכת דיון בשאלת האשם. נזקים משניים הם נזקים הנגרמים כתוצאה מנזק הראשוני שלא משוקם (לדוג': אם אדם שנפגע לא יקבל פיצוי שיאפשר לו להשיג טיפול רפואי, הוא לא ישתקם לא יוכל לעבוד ויהפוך לנטל על החברה). המטרה של קביעת אחריות מסויימת הינה לקצר את התהליך בהתאם למקרה, לחסוך עלויות למערכת ולחסוך דיון מיותר. הביקורת על התפיסה הזאת, תתבסס על הטענה שייתכן פיספוס של הצדק בשל התהליך המהיר וקביעת המסמרות לגביי מצבים מסויימים. http://www.meidashoa.co.il

למה להטיל אחריות חמורה על יצרנים של מוצרים? המחוקק מטיל אחריות על יצרני המוצרים כי הם מונעי נזק טובים. יש להם יכולת גדולה יותר למנוע את הנזק העתידי מאשר לצרכן או למשווק. ליצרן יש ידע על סיכוני המוצר, לצד יכולת פרקטית להפעיל אמצעי זהירות. בנוסף, יצרני מוצרים הם לרוב בעלי יכולת טובה לשאת בנזק (יכולת כלכלית). יצרן מוצר יכול לספוג נזק בלי להתמוטט: 1. יש לו כיס עמוק וחוסן כלכלי גדול יותר; 2. ליצרני מוצרים יש יכולת לגלגל את הנזק קדימה ואחורה: אחורה – קיצוץ המשכורות העובדים, קדימה – העלאת מחיר המוצר בעתיד; 3. ליצרני המוצרים יש ביטוח. מי שיישא בעול הפיצוי בפועל יהיו חברות הביטוח.

Comments are closed.