pdf10

ת (בפ"ד 4530/91 רשות הנמלים והרכבות נ' צים, נקבע סופית ובמפורש שפקודת הניווט מטילה אחריות שילוחית). יחד עם זאת, לאור הסכמת הצדדים, האחריות שמוטלת הינה אחריות מוחלטת. הקביעה כי מדובר באחריות מוחלטת, הייתה אמורה להוביל את ביהמ"ש למסקנה כי לנתבעים אין אפשרות להתגוננן באמצעות טענות ההגנה דלעיל. השופטים נתניהו וברק קובעים גישה חדשה בענייני האחריות בדיני נזיקין. הש' נתניהו: למרות שברור לחלוטין, שהש' נתניהו מודעת להבחנה שבין אחריות מוחלטת לאחריות חמורה, היא קובעת בהמשך שהמילים "אחריות מוחלטת" אינן מגדירות את מהותה של האחריות, מלבד העובדה שהיא אחריות ללא אשם. דהיינו, לשיטתה של הש' נתניהו קיימת אחריות מוחלטת ללא אשם וללא הגנות, וגם קיימת אחריות מוחלטת ללא אשם ועם הגנות. הש' ברק: גם קובע בפסק הדין כי הביטוי אחריות מוחלטת אינו ביטוי חד משמעי והוא מחייב פרשנות. גישה זו מאפשרת לו לדון בטענות ההגנה שהעלו הנתבעים ואפילו להכיר בטענה שלנתבעים עומדת הגנת אשם תורם והגנת הסתכנות מרצון. הגישה של ברק ונתניהו זזכתה לתמיכה בע"א 3912/90 Eximin תאגיד בלגי נ' טקסטיל והנעלה בע"מ. בעקבות עמדה זו שהתקבלה, ברור לחלוטין שגם כשמדובר באחריות מוחלטת במובנה הקלאסי – ללא אשם וללא הגנות – תמיד ניתן להעלות טענות של ניתוק קשר סיבתי, משום שקשר סיבתי הוא תמיד תנאי להטלת אחריות ניזקית. משום כך רק שתי טענות ההגנה האחרונות במקרה היו בעייתיות. http://www.meidashoa.co.il

Comments are closed.