pdf9

Sidaar  http://www.meidashoa.co.ilנ' קצא"א בע"מ

עובדות המקרה: ספינה של Sidaar עגנה בנמל אשקלון לטעינת נפט. במהלך הטעינה נקרעו חבלי הספינה ונגרם נזק לצינורות טעינת הנפט. קצא"א (בעלת הזיכיון בנמל), תבעה את נזקיה מ-Sidaar לפי פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט, הקובעת אחריות על בעלי הספינות לנזקים הנגרמים ע"י ספינותיהם. המחוזי דחה את כל טענות Sidaar שנגעו להחלת הגנות מפקודת הנזיקין ומכאן הערעור. הערות המתרגל: הדיון בערעור עסק בשתי שאלות: 1. האם הפקודה הישנה חלה על האירוע נשוא הדיון? 2. אם כן, האם עומדות לנתבעים טענות ההגנה אותן העלו שבסיסן בפקנ"ז: (א) היעדר קש"ס בין הניווט לבין הנזק; (ב) השפעה בלתי רגילה של איתני הטבע; (ג) קיומו של אשם תורם מצד התובעת; (ד) הסתכנות מרצון של התובעת. גם פסק הדין של ברק וגם פסק הדין של נתניהו, מניחים שהתשובה לשאלה הראשונה היא חיובית והפקודה הישנה חלה. כשאנו עוברים לשאלה השנייה, עלינו לשאול שאלה מקדמית – מהו סוג האחריות שהפקודה הישנה מטילה? הש' נתניהו מציינת כי הפקודה הישנה אינה מכילה שום הגדרה באשר למהות האחריות שהיא מטילה. בהתאם להסכמת הצדדים, הוחלט לנהל את הדיון כאילו האחריות שהפקודה הישנה מטילה הינה אחריות מוחלטת. גם הש' נתניהו וגם הש' ברק מטילים ספק בנכונותה ההלכה עליה התבססו הצדדים בהסכמתם לאחריות מוחלטת (מע"א 542/73 אוניות משא אל ים נ' רשות הנמלים: שם נקבע שפקודת הניווט מטילה על בעל הספינה או על רב החובל אחריות מוחלטת לנזקים שגרמה הספינה), ומעדיפים הלכה אחרת שנקבעה ב-פ"ד 469/64 שיפפהרט נ' רשות הנמלים: שם נקבע שהאחריות המוטלת על פי הפקודה על בעל האוניה ועל רב החובל היא אחריות שילוחית

Comments are closed.