pdf8

1.1.1         אחריות שילוחית

ההבדל בין האחריות המוחלטת לאחריות השילוחית היא שהאחריות המוחלטת היא סוג של אחריות ישירה. דהיינו, היא מוטלת על מי שמעשיו שלו קיימו מסכת עובדתית מסויימת המטילה עליו אחריות זו. לעומת זאת, האחריות השילוחית מוטלת על אדם בגין עוולתו של אדם אחר וזאת רק משום שהוא מקיים מערכת יחסים מסויימת עם אותו אחר. כל "החטא" בפועל של האדם עליו מוטלת האחריות השילוחית הוא שיש לו קשר לאדם שביצע את העוולה ועליו לשאת באחריות לעוולה זו מכוח אותו קשר. אחריות שילוחית היא אינה אחריות מסוג אחר, אלא העברה של אחד מסוגי האחריות לעיל, מהמעוול העיקרי אל מעוול משני. http://www.meidashoa.co.il

יש דמיון בין אחריות מוחלטת לבין אחריות שילוחית שכן בשתיהן אין אשם. באחריות השילוחית מטילים על אדם אחריות לא בגלל שהוא אשם במשהו אלא בגלל שיש לו קשר מסוים עם אדם שהוא אשם, ובאחריות המוחלטת קובעים שבמצבים מסויימים אדם יישא בנזק גם אם התנהגותו הייתה תקינה ולא דבק כל אשם.

Comments are closed.