pdf5

1.1.1         אחריות מוחלטת / אבסולוטית – ללא אשם (מרתיעה)

היכן קיימת במשפט הישראלי אחריות מוחלטת בנזיקין? אחריות מוחלטת היא אחריות קיצונית שאנחנו לא מצאים הרבה בדיני הנזיקין (זהו סוג אחריות שנפוץ יותר בתחום הפלילי ולא בתחום הפרטי). הדוגמא כמעט היחידה לאחריות מוחלטת במשפט הפרטי, נמצאת בס'2(ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (להלן: "פלת"ד"). הסעיף גורס כי אם גרמת למישהו נזק גוף בתאונת דרכים (תוך שימוש ברכב מנועי) – אתה חייב לפצות אותו ואין לך הגנה משפטית בעניין, דהיינו חלה אחריות מוחלטת על גורם הנזק. משהוכחה אחריות מוחלטת, אין למזיק אפשרות אחרת מלבד לשאת באחריות במלואה. מכאן שלאחריות המוחלטת שני מאפיינים מרכזיים: http://www.meidashoa.co.il

  • אין אשם: לביהמ"ש לא אכפת אם המזיק התרשל, לא פעל באופן מכוון וכד'. יכול להיות שהמזיק היה בסדר גמור, אך מבחינת ביהמ"ש המזיק אחראי בכל מקרה.

אין הגנות: אחריות מוחלטת לא מאפשרת למזיק להשתמש בהגנות משפטיות כלשהן

Comments are closed.