pdf4

1.1.1         הגדרה תיאורית של העוולה הנזיקית

התנהגות האסורה בדין (בד"כ משקפת אשם), הפוגעת בזכות מוגנת של הזולת, המקנה סעד נזיקי, בהתאם לגריעה מרווחתו של הנפגע.לאור הסיפא, בהגדרה זו ברור כי דיני נזיקין באים להגן על רווחת הפרט. http://www.meidashoa.co.il

1.1.2       הגדרה שיוריות של העוולה הנזיקית

דיני הנזיקין עוסקים באחריות אזרחית שאינה נופלת לענף משפטי אחר, והיא קיימת כאשר התנהגותו של אדם מהווה התנהגות אסורה על פי דין וגוררת חיוב בפיצויים או בסילוק גורם הנזק באמצעות ציווי.

1.2        סוגי אחריות בדיני נזיקין

כאמור דיני הנזיקין הם אוסף של כללים המפורטים בפקנ"ז ובחוקים אחרים. כללים אלו קובעים באלו מצבים/מקרים, תוטל על א' אחריות לנזקו של ב'. מכאן, שלא בהכרח בכל מצב בו לב' נגרם נזק, נטיל על א' את האחריות.

בדיני הנזיקין ישנם ארבעה סוגים של אחריות. סוג האחריות שהמחוקק מטיל או ביהמ"ש מפתח, משקף את עוצמת ההגנה לאינטרס עליו דיני הנזיקין באים להגן. דהיינו, בהתאם לעוצמת ההגנה אנו בוחרים את סוג האחריות (האחריות מהווה מעין מכשיר לויסות מידת ההגנה).

Comments are closed.