pdf3

רבי נ' תנובה – תוך כדי ייצור חלב עמיד בתנובה, מרקם החלב לא עמד בתנאים של החברה, כדי לתקן את החלב כך שהמרקם יעמוד בסטנדרט, הכניסו לו סיליקון. הסיליקון בכמות שהכניסו לחלב העמיד לא היה מזיק. רבי הגיש תביעה נזיקית נגד תנובה. עילת התביעה שלו הייתה פגיעה בחוק הגנת הצרכן – חוק נזיקי. הבעיה הייתה שרבי לא הצליח להוכיח שנגרם לו נזק. השאלה המשפטית: האם העקרונות הדומיננטיים בחוק הגנת הצרכן, שהוא חוק נזיקי, הם עקרונות נזיקיים או עקרונות צרכניים? אם העקרונות הם נזיקיים לא ניתן יהיה לתבוע פיצויים ללא נזק. לכן, ביהמ"ש עסק בשאלה מה מאפיין את התביעה הנזיקית, לצורך זה יש צורך בהגדרה ובסיווג דיני הנזיקין. http://www.meidashoa.co.il

1.1          הגדרות דיני הנזיקין

לדעת ד"ר גידרון ההגדרות הקיימות כיום, אינן ממצות ו/או מדוייקות. אחת מהן מתארת את התביעה הנזיקית והשנייה מגדירה את דיני הנזיקין והאחריות הנזיקית מן הפן השיורי (כל מה שהוא לא דיני חוזים, קניין וכד'). הגדרות אלו חסרות מאפיינים ברורים המסייעים להגדיר ולבודד מבחינה משפטית את המקרים העוסקים בנזיקין ולא תורמות הרבה להבנת דיני הנזיקין ככלל

Comments are closed.