a

1          מבוא – היכרות עם דיני הנזיקין

נפתח את הקורס בפרק מבוא העוסק במיפוי דיני הנזיקין תוך הגדרת מיקומם על מפת המשפט הפרטי הישראלי והגדרת מערכות היחסים שמנהלים דיני הנזיקין עם תחומי המשפט האחרים. http://www.meidashoa.co.il

1.1          רקע

פעם תאונות הדרכים היו לב ליבם של דיני הנזיקין. גם כיום נושא תאונות הדרכים תופס מקום מרכזי, אך ישנם נושאים נוספים הזוכים גם כן לאור הזרקורים: רשלנות הרפואית, לשון הרע – דיני דיבה, פגיעה בקניין רוחני.

דיני הנזיקין עוסקים בגדול ב"דיני תאונות" והמאפיין אותם הוא העיסוק בכל סוגי ההתנהגויות האישיות. מכאן נובע העיסוק בכל סוגי התאונות והנזקים. דיני הנזיקין נכנסים לפעולה כשיש תאונה נזיקית, פעולה חד פעמית או מתמשכת, הפוגעת ברווחה של אדם אחר. לא מדובר ב"זכויות" או ב"אינטרסים" אלא ב"רווחה" המהווה הרחבה של המושגים הללו. ככל שהמשפט משתלט על יותר תחומים בחיינו, ישנן יותר ויותר "רווחות" ואינטרסים שהמשפט מעניק להן הגנה במסגרת דיני הנזיקין.

1.2        תפקיד דיני הנזיקין

פגיעה ברווחה אינה בהכרח פגיעה בלתי מוצדקת המהווה עוולה נזיקית. דיני הנזיקין בודקים בכל אירוע נזיקי האם הפגיעה הייתה מוצדקת או לא – על מנת שתהיה תביעה נזיקית לא חייב להיות נזק. אומנם ברוב המקרים אכן ישנו נזק, אך זהו לא הכרח. דיני הנזיקין יכולים להיכנס לפעולה גם בהיעדר נזק, שכן קיומה של אחריות נזיקית אינו מותנה בקיומו של נזק. יש עוולות שמצריכות נזק ויש עוולות שאינן מצריכות נזק, לדוגמא, עוולת התקיפה אינה מצריכה בהכרח שהמותקף יינזק. מאידך, במקרים אחרים, האחריות הנזיקית לאו דווקא מותנית בקיומו של נזק אלא בקיומו של אינטרס מוגן שנפגע – פגיעה בלתי מוצדקת ברווחה המהווה עוולה נזיקית.

דיני הנזיקין נועדו להחליט מי יישא בתוצאות – אם בכלל – שנגרמו כתוצאה מתאונה נזיקית מסויימת. האם הנתבע יישא בנזקים או שמא נשאיר חלק מהאחריות או כולה כתפיו של התובע. כאמור, לא כל מקרה בו נגרם נזק תהיה קיימת אחריות נזיקית על המזיק.

לדוג': בתחום הרשלנות הרפואית, ישנם יותר ויותר מצבים בהם הולכים לבית משפט עם תיק נזיקי שבמרכזו נזק רפואי ולא ניתן להוכיח אחריות של מישהו ספציפי. כך ישנן תאונות נזיקיות שקרו ללא אחריות של מישהו – כוח עליון למשל. לכן, דיני הנזיקין שואלים "האם מישהו אחראי על התאונה?" לא בהכרח התשובה היא כן

Comments are closed.